කර්මාන්තශාලා සංචාරය

කාර්යාල ප්රදේශය

සිෆෝට් කාර්යාලය
සිෆෝට් කාර්යාලය
Sifot රැස්වීම් කාමරය

ගබඩා ප්‍රදේශය

2
3
1

වැඩමුළු ප්රදේශය

sdr
31
41
5
6
71
cof
8
10
sdr
16